NguyenThang33

SPX - short

Giá xuống
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
SPX dự kiến sẽ giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên tại 3027.4, tại đây có khả năng giá sẽ giảm và hướng đến mốc kháng cự thứ 1 tại 2947.0.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.