CuBin2802

Phân tích cặp SP500_20.09.2023

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Hiện tại xu hướng chính của SP500 vẫn là xu hướng tăng, khả năng sau tin tối nay SP500 sẽ break vùng tam giác để hướng đến các mốc cao hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.