DatTong

SPX, Forecast tendency !

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Dự đoán S&P 500 !
Bình luận:
Bình luận: The price moves to resistance
Bình luận:
Bình luận: Broken and confirmation
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu