minhmango

S&P500 - cập nhật ngày 22/07/2019

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Xu hướng: Tăng giá
Hỗ trợ: 2960, 2860-90, 2800, 2690 - 2730.
Kháng cự 3000
Price action: Mô hình bullish fakey nay trở thành hỗ trợ (event area).
Giá có xu hướng tăng rõ ràng khi giữ vững phía trên 2910-2960. Mọi nhịp điều chỉnh đều nhiều khả năng được hỗ trợ bởi lực mua mạnh, đặc biệt là ở các vùng hỗ trợ. Xu hướng dài hạn giữ nguyên là tăng giá.
Chúng ta sẽ mua vào tại những nhịp điều chỉnh giảm, đặc biệt là ở những vùng hỗ trợ. Mục tiêu là quay ở lại vùng 3000.

Follow me on Twitter x.com/hoathanh274
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.