tinjp96

MA + Histogram MACD

SPCFD:SPX   Chỉ báo S&P 500
7 lượt xem
0
thích thì làm

Bình luận