dinhchien

SPX500 - Đánh xuống theo quá khứ

Giá xuống
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
- Luôn Stop loss
- Key giao dịch: 50% khi dự đoán từ quá khứ.
Bình luận: