dinhchien

SPX500 - Đánh xuống giao dịch loại 2 ~ 3% tài khoản.

Giá xuống
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
H4 giảm - H1 giảm.
Daily khả năng test đỉnh rất lớn.
50% cho tất cả các dự đoán.
Luôn Stop loss

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.