BlackBull_Markets

S & P500 giảm nhiều nhất trong 20 năm

BLACKBULL:SPX500   Chỉ số S&P 500
BlackBull Markets thực hiện phân tích kỹ thuật về cách xác định mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách sử dụng S & P500, đặc biệt là trong đợt giảm 5% gần đây nhất của thị trường, đây là mức giảm lớn nhất trong 20 năm.

Import the BlackBull Markets Economic Calendar:
blackbull.com/en/economic-calendar/?utm_source=tradingview

Free TradingView Essential with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/?utm_source=tradingview
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.