EW-Mercury

SPX500-Elliottwave Forecast

OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Do độ dài sóng i và iii bằng nhau , nên sóng v spx500 khả năng rất cao là sẽ mở rộng.
Hiện tại chúng ta không có điểm vào lệnh Buy cũng như tín hiệu đảo chiều. Cần chờ đợi thêm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.