FOREXCOM:SPXUSD   US SP 500 CFD
chỉ sổ có xu hướng quay về mốc hỗ trợ 3331 và chờ đọi tin tức từ thị trường và mât iys thời gian để tiêu hóa các tin tức trong thời gian tuần này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.