HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
PTKT :phân kỳ
PTCB: Giá này cao so với tốc độ tăng trưởng (mặc dù năm nay có thê LN tăng 90%)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.