HOSE:STB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
quan sát Giá về vùng 13.500-14.500, hỗ trợ mạnh 2012 retest đáy 1 : Keep Calm And Wait Retest.
target 19.300
stoploss <12.900
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.