BINANCE:SUSHIUSDT.P   SUSHI / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Cùng với sự break của BTC các alt cũng đang có đà tăng ấn tượng. SUSHI đã backtest thành công đang vào nhịp tăng mới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.