SonPriceAction

Buy Stoxx50

Giá lên
TVC:SX5E   Chỉ số STOXX 50
Chỉ số Down Jones 50 EURO đang trong thời kỳ Uptrend. Giá đã pullback về đường EMA 20 và tạo 1 pinbar cho thấy dấu hiệu bên mua đã quay trở lại để đẩy giá đi cao hơn. Buy Stoxx50 SL TP như trên hình. Risk không quá 2% tổng vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.