URIFX

SXY: Có thể giảm dài

Giá xuống
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
Theo dõi index này để trade các cặp liên quan.
Sẽ update hàng tuần.
Plan: sell off CHF
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.