dinhchien

TCB - Lướt sóng T+ kỳ vọng 9%

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Khung ngày: Chỉ báo Supertrend TĂNG.
Khung 1 giờ chờ hồi phá swing vào lệnh.
- Chỉ báo Higher High/Higher Low: TĂNG.