dinhchien

TCB - Lướt sóng T+ kỳ vọng 9%

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Khung ngày: Chỉ báo Supertrend TĂNG.
Khung 1 giờ chờ hồi phá swing vào lệnh.
- Chỉ báo Higher High/Higher Low: TĂNG.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.