minhmango

TCB hồi phục từ đáy

HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Từ vùng đáy 20,000 TCB đã có hai tháng liên tiếp tăng liên tục lên tới vùng giá 24,000 và hiện đang có dấu hiệu chững lại - tích luỹ tại kháng cự MA 200 tại vùng giá này. Trong một vài phiên tới nếu TCB có thể vượt qua vùng kháng cự này thì nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng tiếp. Trong trường hợp không thể vượt qua kháng cự này, TCB sẽ điều chỉnh về các hỗ trợ phía dưới là 23,000 và xa hơn là 21,900 trước khi có thể tiếp tục tăng.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.