dcironcop

TCB: BUY!

Giá lên
dcironcop Cập nhật   
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Vùng mua nằm ở giá 19900-20100. Vùng chốt lời 20700-21300. Dừng lỗ khi mất support 19900.
Dài hạn hoàn toàn có thể lên 25000!
Bình luận:
Chúc mừng mọi người, đã đạt tp1
Bình luận:
Fuckin moon, hướng thẳng vùng 25000!
Giao dịch được đóng thủ công:
2 tháng sau idea, chốt lời thôi cả nhà
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.