dcironcop

TCB: BUY!

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Vùng mua nằm ở giá 19900-20100. Vùng chốt lời 20700-21300. Dừng lỗ khi mất support 19900.
Dài hạn hoàn toàn có thể lên 25000!
Bình luận: Chúc mừng mọi người, đã đạt tp1
Bình luận: Fuckin moon, hướng thẳng vùng 25000!
Giao dịch được đóng thủ công: 2 tháng sau idea, chốt lời thôi cả nhà