HungPK

TCH Hàng Lái chính tông - miễn nhiễm tt

Giá lên
HOSE:TCH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
vùng 19-20 trở thành vùng hỗ trợ mạnh khi là vùng đáy trước. Chứng kiến những phiên gom hàng vs KL lớn. Dự đoán dịp cuối năm sẽ đánh lên vs câu chuyện của HHS.
- Khuyến nghị mua gom: 19-20 cutloss: 18
Target 1: 29
Target 2: 39
- TCH hàng lái rất mạnh nên tuyệt đối tuân thủ stoploss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.