Tramanh1996

TCH Vùng nền, bắt đầu xu hướng tăng

Giá lên
HOSE:TCH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
- Xuất hiện vùng nền quanh 20-21 khá chặt, với nhiều phiên rũ mạnh xuống vùng giá 19. bắt theo hàng lái.
- Khuyến nghị:
- Mua gom từ 19-20.x
- target 1: 30
- target 2: 43
- Cutloss: Thủng 18
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.