chimcut

CHúng tôi theo dõi biến động giá của Iron Ore và cổ phiếu thép

COMEX_DL:TIO1!   Iron Ore 62% Fe, CFR China (TSI) Futures
CHúng tôi theo dõi biến động giá của Iron Ore và cổ phiếu thép
Ba cổ phiếu được đưa vào theo dõi bao gồm HSG HPG NKG

Cả ba cổ phiếu đều có biến động thuận với giá Iron Ore

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.