CRYPTOCAP:TOTAL2   Crypto Total Market Cap Exclude BTC, $
  • Trong những ngày qua khi BTC có tín hiệu tăng, Altcoins tăng rất yếu và đa phần sideway. Hôm nay khi BTC có tín hiệu giảm, Altcoins cắm đầu vội.
  • Trước mắt khả năng giảm về 770B sẽ có lực buy lên một chút. Tuy nhiên, khả năng giảm về 703B trong những ngày tới rất cao. Khi đó Altcoins sẽ giảm trung bình 13% so với mức giá hiện tại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.