PhuongNamAnalyst

Phân tích giá TESLA trong ngắn hạn

Giá lên
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Sau khi xuất hiện mô hình cờ tăng, Tesla đã có 1 tín hiệu tăng đúng theo PTKT, trong thời gian tới mục tiêu giá TESLA ở vùng kháng cự hiện tại 718$
Khi phá vỡ được vùng kháng cự này TESLA sẽ tiếp tục tăng tới vùng giá 760$
Lưu ý khi giao dịch, quản trị rủi ro ít nhất từ 250 -300$/ 1cp, giá thích hợp mua từ 670 -690
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.