Persephone_AM

Fibonacci Trading TSLA

Giá xuống
Persephone_AM Cập nhật   
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Đây là thiết lập tôi cung cấp cho bạn bè và những đồng nghiệp của tôi để tiến hành xác định điểm vào , điểm dừng lỗ và lợi nhuận, và đương nhiên khi điểm giao dịch đã khởi động tôi vẫn thường khuyên mọi người dời điểm dừng lỗ để bảo vệ vốn và lãi xuất đã có được.
Giao dịch được đóng thủ công:
quit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.