Persephone_AM

Fibonacci Trading 2

Giá lên
Persephone_AM Cập nhật   
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Đây là một thiết lập cụm giá Fibonacci giao dịch của tôi trong ngày hôm nay. Một chiến lược tốt đem lại lợi nhuận cao và rủi ro trong giới hạn cho phép.
Đã hủy lệnh:
Giá chạm stoploss trailing.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.