yeatristan

Short-term short TSLA

Giá xuống
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
TSLA đang có uptrend channel, tuy nhiên giá đang vướng ở vùng DAILY kháng cự $890. Đợi giá retest ở vùng này rồi short về vùng Monthly support $811.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.