LUCIUS113

Lý Thuyết Dow

Đào tạo
NYSE:TWTR   TWITTER INC
Miễn là giá không phá được keylevel quan trọng
(Đáy tạo nên đỉnh cao nhất) thì xu hướng
vẫn tiếp diễn , đồng nghĩa con sóng đẩy
khung lớn vẫn tiếp tục đẩy !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.