UnknownUnicorn28720704

TRÁI PHIẾU HOA KỲ: DÒNG TIỀN VÀO TĂNG

Giá xuống
TVC:US10   Trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ 10 năm
Dòng tiền đổ vào trái phiếu Mỹ đang tăng thêm đột ngột dự báo sẽ đẩy lãi suất xuống thấp hơn nữa trong tương lai khiến sẽ Usd tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.