TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Tâm lý thị trường vẫn còn nhiều e ngại trước những thông tin đàm phán thương mại Mỹ-Trung hiện tại.
Các phân tích tôi sẽ update sau

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.