NgocHaiPearlie

US Bond Yield đang kỳ vọng tăng trở lại

Giá lên
TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Xu hướng Bond Yield tăng trước thời điểm FED họp lãi suất.
Dự báo việc cắt giảm lãi suất sẽ hỗ trợ tiêu dùng cá nhân dịp cuối năm >>> thúc đẩy lạm phát tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.