dinhchien

US30 - Tạo đỉnh mới theo Stochastic & Keltner Channels

Giá lên
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Keltner basis: 20 | trend identification: Keltner Upper/Lower 2 | entry: Stochastic breakout k cross d | Stoploss: 2, Profit: 2 | HH-LL: 100:5
Success result: all history FXCM broker in H1 timeframe.
Số lần thua liên tiếp: 6
Số lần thắng liên tiếp: 14
-----------
+ Tín hiệu tăng khi giá đóng cửa vượt lên đường Upper 2 kênh giá Keltner + chỉ số k chỉ báo Stochastic vượt lên 80.

+ Tín hiệu giảm khi giá đóng cửa vượt xuống đường Lower 2 kênh giá Keltner + chỉ số k chỉ báo Stochastic vượt xuống 20.

+ Vào lệnh khi chỉ số k điều chỉnh rồi cắt chỉ số d theo xu hướng.
- Buy: d > 70
- Sell: d < 17
Bình luận: