CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
US30 đang trong vùng phản ứng giá, break qua 33480 có khả năng sẽ tăng mạnh hơn nữa, Hiện tại chưa phải entry đẹp để vào lệnh. CPI là tin khá mạnh và hôm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến US30 khi ngay sau tin tăng liền 400pip. Vì biên độ giao động lớn hơn vàng nên mọi người cân đối khối lượng khi vào lệnh nhé. SL sẽ dài hơn vàng từ 100-150pip/ lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.