CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Kịch bản giao dịch ngày mai với US30 CFD, Phương án thứ nhất giá sẽ chạm cụm giá Fibonacci và cắm đầu xuống trong ngày mai theo một phân kỳ đang đang được kích hoạt trên khung H1, Thứ hai la phân kỳ này bị xóa nhòa bởi đám đông và khối lượng rồi đâm thằng vọt lên trên.
Tôi thì thấy phương án 1 khả thi hơn, nên trong ngày mai tôi sẽ thiết lập theo chiều bán,
Bình luận:
Wow. Giá đẩy lên kinh quá nhưng cũng không qua nổi mốc cụm giá Fibonacci trên và phải quay đầu. Trading US30 này Tôi thường làm khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.