Persephone_AM

Fibonacci Trading And Support Resistance

Persephone_AM Cập nhật   
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
My trade setup by fibonacci price cluster and price action.
Giao dịch đang hoạt động:
Entry Start...
Đóng lệnh: dừng lỗ
Giao dịch đang hoạt động:
Entry Start...2
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.