Persephone_AM

Fibonacci trading

Giá lên
Persephone_AM Cập nhật   
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Hợp lưu giá Fibonacci và giá. Một điểm vào cho một tỷ lệ thắng cao và thua lỗ ít.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá chạm Stoploss

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.