CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Xu hướng tăng. Hình thành mô hình cờ. Breakout mô hình. Thực hiện long. Chốt lời tại fibo 0.6. SL tại đáy gần nhất
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.