Samurai_FX_VN

03-Kế hoạch tìm điểm Sell US30

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Theo như kịch bản đếm sóng hiện tại, thì sóng điều chỉnh ABC đang đi từ B--->C. Vị trí của C chính là đỉnh của sóng 2.
Từ đáy lê đỉnh A đi 5 nhịp, từ A--->B đi 3 nhịp, nên từ B--->C bắt buộc phải có đủ 5 nhịp sóng thì phương án đánh sóng hiện tại mới đúng.
Thứ 2: Chúng ta đã quan niệm chu kì giảm bắt đầu và con sóng 1 của chu kì giảm đã hoàn thành, vì vậy đỉnh của sóng 2 không được phép lớn hơn đỉnh của sóng 1.

Nên trong quá trình quan sát tìm điểm vào lệnh, chỉ cần đường giá vượt qua điểm bắt đầu của sóng 1 thì toàn bộ kế hoạch dừng lại. Stop Stop Stop.

Cần quan sát thêm để đánh lại mã sóng thì mới có thể giao dịch lại được.

Nếu giá đi đúng như kịch bản, đến vùng màu đỏ và hoàn thành 5 nhịp sóng thì đây là một lện có tỷ lệ RR rất cao, vì chỉ cần dừng lỗ phía trên hình vuông màu đỏ khoảng 50 điểm. Và TP thì .......vô cực
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.