FAST-TRADING

US30 TIẾP TỤC TRONG TRẠNG THÁI SIDEWAY

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục tích luỹ đi ngang quanh Zone 2 và 3. Có thể canh Buy tại Zone 3, trường hợp thủng Zone 3 sẽ sell tiếp về Zone 4.

Zone 1: 33440 - 33678
Zone 2: 33290 - 33380
Zone 3: 32803 - 32895
Zone 4: 32399 - 32525

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.