FAST-TRADING

US30 TÍCH LUỸ ĐI NGANG QUANH ZONE 2 VÀ ZONE 3

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục tích luỹ đi ngang quanh Zone 2 và Zone 3, có thể scalping quanh vùng này.

Zone 1: 33431 - 33678
Zone 2: 33277 - 33380
Zone 3: 32803 - 32906
Zone 4: 32350 - 32525
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.