Ly_Hoang_Official

US30 (Dow Jones) GIẢM ĐÚNG NHẬN ĐỊNH (LÃI 1200 ĐIỂM)

OANDA:US30USD   US Wall St 30
Đầu tiên xin chúc mừng anh chị em đã và đang gồng Sell US30 nhé!
1200 pips lãi...
Bài viết này Hoàng sẽ không phân tích nữa....chúng ta hiện giờ chỉ còn việc gồng lãi thôi!
Vui lòng xem lại cập nhật trong chart!

Bình luận