Only_Gold

Chờ bán US30, phân tích theo phương pháp Wyckoff

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Phân tích US30 phương pháp Wyckoff
Giá đã tạo Sign of Weakness (suy yếu)
Chúng ta sẽ quan sát phản ứng tại vị trí LPSY trên biểu đồ, và tìm cơ hội bán US30.

Gợi ý giao dịch US30
Chỉ giao dịch khi có đủ xác nhận.
Ví dụ:
Cấu trúc thay đổi (Quasimodo, cấu trúc Wyckoff nhỏ)
Xuất hiện cặp nến đảo chiều
Thêm xác nhận từ sự thay đổi của volume .

Chú ý về ý tưởng giao dịch US30 này
Nội dung chia sẻ, chỉ để tham khảo và học hỏi phân tích.
Không phải gợi ý đầu tư và giao dịch

Xem thêm ý tưởng giao dịch vàng, Bitcoin và GBPJPY ở dưới