KienTri

BUY US500

Giá lên
KienTri Cập nhật   
CURRENCYCOM:US500   US 500
Chỉ số US500 đang có mô hình bẫy giá lên.
Anh em tham khảo vào lệnh nhé.
Chi tiết anh em xem phân tích.
Chúc anh em giao dịch thành công.
Vì chỉ số đánh ký quỹ lớn cũng như một số sàn không có mini lot nên anh em tuân thủ quản lý vốn nhé.
Bình luận:
Lệnh Hít SL.
Xin lỗi các bạn
Bình luận:
Hôm nay vẫn canh Buy khi giá về test trend để bắt lại em này nhé anh em

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.