bobbiboy8x

US500 sell ngắn hạn

Giá xuống
CURRENCYCOM:US500   US 500
tác giả đề xuất mô hình sell trước rồi buy sau đối với US500

Điểm sell ngay tại vùng chú thích màu vàng

Chốt lời, dừng lỗ như hình. Việc set up trước này có ý nghĩa khá quan trọng của nhà tạo lập thị trường, sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao, nhưng nếu đúng giá về đó thì nó thuộc về bản chất.

Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.