startryu

US500 canh sell

Giá xuống
startryu Cập nhật   
CURRENCYCOM:US500   US 500
US500
Canh giá quay về retest
Entry vùng giá : 4666.9
SL 4687.5 (20pip)
TP : 4325 (338 pip)

RR - 1:16
Tỷ lệ rất tốt và cần quản lý rủi ro
Bình luận:
GIá đã hồi lại và chạm Vùng Mua
Entry : 4669.xx
SL : 4681
TP : 4330
R:R - 1:13
1 tỷ lệ tốt, tuy nhiên cần quản trị vốn và rủi ro tốt
Bình luận:
Giá đã đi đc 2R , cần kiên nhẫn giữ lệnh . chưa vội SL Entry
Giao dịch đang hoạt động:
2/12/2021
giá đã đi đc 8R
Ad quyết định chốt trước 1/2 khối lượng,
Giữ khối lượng còn lại tới TP
SL Dương về 4608
TP mới về : 4293
Bình luận:
7/12/2021
Giá đã quay đầu
Chốt đc 1 lệnh 8R
còn 1 lệnh tầm 2R (SL dương)
Done Kèo này nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.