KuMap_1201

strong sell usd/cad

Giá xuống
CAPITALCOM:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Sau khi tin NON-FRAM của thứ 6 tuần đầu tháng thì USD sấp mặt đẩy giá xuống đóng nến 1D qua khỏi đỉnh cũ. mục tiêu tiếp theo giá sẽ hồi về KEYLEVEL quan trọng của khung DAILY. xu hướng tuần sau tiếp tục sell xuống trong khung nhỏ hơn về KEYlevel và tiếp tục chờ phản ứng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.