DatTong

USDCAD, H4, " Liều mình chắn sóng"

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Bán !
Bình luận:
Stoploss 1.3340
Bình luận:
Đã hủy lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.