dinhchien

USDCAD - Giảm với Descending Triangle Pattern

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: KỲ VỌNG TEST ĐÁY.
- Daily: Từ chối giá với Pinbar candle sticks
- H4: Descending triangle đánh giảm theo Daily, Weekly

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.