team4fx

USDJPY Chờ đợi một xác nhận giảm

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY Chờ đợi một xác nhận giảm
Setup lệnh sell như hình hướng về vùng mất cân bằng
Sau đó triển khai buy dài hạn.
Lưu ý: tôn trọng Quản lý vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.