NinjaTrader1009

#2 Nhật ký giao dịch USD JPY

Giá xuống
NinjaTrader1009 Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
+Giá phá cờ đuôi nheo xuống.

Sell : 110.584
Stoploss: 111.570
TP: 108.155
RR: 1:2.5
Bình luận:
Dời Stoploss về : 111.342
Bình luận:
Dời Stoploss về: 110.921
Bình luận:
Dời stoploss: 110.585
Bình luận:
Dời stoploss : 110.204
Bình luận:
Đóng một lệnh TP 115pip
Giao dịch được đóng thủ công:
TP 216pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.