FXNHANQUA

Buy limit USDJPY 13/04/2021

Giá lên
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- RR 1:9

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.